EK-1 Taşın Sözleşmesi

Ek - 1 Taşın Sözleşmesi

TASIN; aşağıda bahsedilen hizmetler ile zaman içinde uygulamaya geçireceği diğer hizmetleri ile ilgili olarak, dilediği zamanda "Kullanıcı"ya/”Üye”ye ve Hizmet Veren’e herhangi bir ihbarda veya bildirimde bulunmadan, “fiyat” ve/veya “kural” ve/veya “içerik” değişikliği yapabilir. TASIN’in hizmetleri ile ilgili yaptığı değişiklikler “Portal”da yayımlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. “Portal”a erişim sağlayan her gerçek veya tüzel kişi "TASIN" tarafından yapılan tüm değişiklikleri kabul etmiş sayılır.

“Açıklama” Burada belirtilen ÜYE, Kullanıcı, Hizmet Veren tamamı “TASIN” portalı üzerinden üye olarak anılacaktır, ayrıca Hizmet Veren olarak anılan portal kullanıcıları tasin.com.tr üzerinde hizmet verenler olarak anılacaktır tüm madde ve kurallar Portalı kullanan tüm gerçek ve tüzel kişiler için geçerli sayılacağını, kabul taahhüt ve beyan eder.

1. "TASIN" İhale Hizmetleri

1.1. "Üye", "TASIN Üyelik Hesabı" üzerinden "TASIN" tarafından belirlenen kurallara uygun olarak ihale yaratacak ve TASIN Veritabanı’na yükleyecektir.

1.2 "TASIN", "Üye" tarafından oluşturulan ihale/ihaleleri değerlendirmeye alacak; bahsi geçen ihalelerin "Portal"da yayınlanmasını kabul veya reddedecektir. "TASIN", ilanların değerlendirmesine yönelik kriterleri, koşulları ve süreleri serbestçe tayin ve tespit ederek, “Portal”de yayınlayacaktır.

1.3 "TASIN", “Portal”da yayınlanan ihaleleri hukuka ve ahlaka aykırı olması, başkalarının şahsi ve ticari haklarına tecavüz edici nitelik taşıması veya bu yönde yapılan ihtarlara muhatap olması veya işbu sözleşme ve “Portal”da yer alan kural ve koşullara doğrudan veya dolaylı olarak aykırı olması gibi sebeplerle "Üye"ye herhangi bir ihtarda bulunmadan ilgili ilanının yayınını geçici veya sürekli olarak durdurabilir. "TASIN" bahsi geçen duruma ilişkin "Üye"ye herhangi bir geri ödemede bulunmayacağını, aynı şekilde "Üye" de ödemiş olduğu bedelin iadesini "TASIN"den talep ve dava etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.4 "TASIN", "Üye"nin ihaleleri ve ihale içerisindeki metin, resim ve içeriklerin başka sitelerde, arama motorlarında ve “TASIN” ilan ve reklamlarında görüntülenebilmesi için üçüncü kişilerle anlaşma yapabilir. "Üye", bu konuda "TASIN"e yetki verdiğini işbu sözleşmede açıklıkla beyan ve kabul etmektedir.

1.5 "Üye" "TASIN Üyelik Hesabı" üzerinden yaptığı her türlü iş ve işlemin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu; burada gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.6 "Üye", "Portal"da yayınlayacağı ihalelerde karalama, kötüleme, ticari iftira atma, tehdit veya taciz etme gibi hukuka aykırı her türlü fiili gerçekleştirmeyeceğini, "Portal"ın altyapısını gerekçesiz ya da aşırı derecede yük getirecek girişimlerde ve eylemlerde bulunmayacağını, yüz kızartıcı, pornografik veya ahlaka aykırı içerikli metinlerin ve görsellerin "Portal"da yayınlanacak reklamlarda yer almasına izin vermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.7 "Üye", "Portal"da yayınlattığı ihalelerde gerçek, doğru ve hukuka uygun bilgilerle mal ve hizmetlerinin reklam ve tanıtımını yapacaktır. "Üye"nin hukuken üzerinde ilanında belirttiği şekilde tasarruf yetkisi olmayan, mal ve hizmetlere ilişkin ilan vermesi yasaktır. Bu kapsamda ilan veren "Üye"ler için "TASIN", "Üye"ye herhangi bir ihtarda bulunmaya gerek olmadan "Üye"liğini askıya alabilir, "Üye"likten çıkarabilir, "Üye"likten geçici bir süre uzaklaştırabilir, işbu sözleşmeyi herhangi bir geri ödeme yükümlülüğü olmadan tek taraflı olarak feshedebilir.

1.8 "Üye", tüketicinin korunması, fikri haklar, haksız rekabet, reklam konularını düzenleyenler dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir mevzuata aykırı ilan vermeyeceğini ve ilanlarında bu mevzuatlara aykırı beyanların; resim, video gibi görsellerin bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.9 "Üye", seçmiş olduğu kategoriye ilişkin yayınladığı ihaleye ilişkin, yada üstlendiği kaporaya ilişkin ücreti ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.10 “Üye” seçmiş olduğu kategoride yayınladığı ilan ile ilgili olarak, Hizmet veren’den gelen teklifi onayladıktan sonra, Kredi kartı ile ödediği ücretin geri iade olmayacağını, yine aynı biçimde Hizmet Veren üstlendiği kaporanın tarafına borç olarak yansıtılacağını ve yansıtılan borç tutarılarını kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.11 "Üye", farklı bir kullanıcı adı kullanmak suretiyle birden fazla "TASIN Üyelik Hesabı" açmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu kuralın ihlali veya herhangi bir sebeple "Üye"likten çıkarılan, "Üye"liği durdurulan veya askıya alınan birisinin tekrar Portal'a girmek için farklı bir kullanıcı adı ile bir veya daha fazla "TASIN Üyelik Hesabı" açtığının, TASIN tarafından tespit edilmesi halinde; TASIN’in, bu kişinin tüm "TASIN Üyelik Hesapları"nı, herhangi bir ihtara gerek olmaksızın iptal etme ve işbu sözleşmeyi herhangi bir geri ödeme yükümlülüğü olmadan tek taraflı olarak feshetme yetkisi olacaktır.

2. "TASIN" Online Ödeme Sistemi

Online Ödeme Sistemi; işbu sözleşmede belirtilen Online Ödeme Sistemi, “TASIN” portalı üzerinden kredi kartı ile yapılan tüm ödemeleri kapsamaktadır.

“Üye”’ler tarafından “TASIN” portalı üzerinden yapılan tüm “ Kapora Ödemeleri” “TASIN” tarafından üyeler’e portal üzerinden oluşturulmuş E-Arşiv, E-Fatura olarak faturalandırılıp fatura’ya “TASIN” portalı üzerinden erişim sağlayabilecektir, “Üye”’lere oluşturulan “E-Arşiv yada E-Fatura” “Portal” üzerinden ulaşma imkanları sağlanmaktadır.

 “Hizmet Veren”’ler tarafından yapılan tüm ödemeler “TASIN” tarafından üyeler’e portal üzerinden oluşturulmuş E-Arşiv, E-Fatura olarak faturalandırılıp fatura’ya “TASIN” portalı üzerinden erişim sağlayabilecektir, “Hizmet Veren”’lere oluşturulan “E-Arşiv yada E-Fatura” “Portal” üzerinden ulaşma imkanları sağlanmaktadır.

Aşağıdaki hükümler, "TASIN Online Ödeme Sistemi"ni kullanan "Üye" ve "Hizmet Veren" sıfatına sahip olanların hak ve yükümlülükleri ile "TASIN"in bu hak ve yükümlülükler karşısındaki durumunu düzenlemektedir.

" TASIN Online Ödeme Sistemi"nden yararlanan "Hizmet Veren"ler ve “Üye”’ler aynı zamanda işbu sözleşmenin 1.1. Maddesinde belirtilen yükümlülüklere de uymak zorundadır. Online Ödeme Sistemi’nden yararlanan "Üye"ler ve “Hizmet Veren” sisteme girdikleri ilanlarda işbu sözleşmenin 1.1. Maddesinde belirtilen hükümler de geçerli olarak uygulanacaktır.

2.1 Üye’lerin, Hak ve Yükümlülükleri

2.1.1 "Hizmet Veren"; "Portal"da ihaleleri gösterilen "Üye"ye ait ihaleye teklif verme işlemini “TASIN” internet portalının alt yapısını kullanarak yapar. "Üye"nin "Portal" üzerinden TASIN’in internet portalına ait alt yapıyı kullanarak yapmış olduğu ihale Açma, Teklif Onaylama talebinin mahiyeti, ihalede belirtilen bilgiler dahilinde hizmetin ilgili tüm şartları kabul ederek, "Hizmet Veren" ile arasında anlaşma sonrasında bir Hizmet Alma akdinin yapmış olduğunu, Hizmet Alma talebiyle akdin kurulduğu anlamına gelmektedir. "Üye" bu hizmeti alma talebiyle ilgili oluşturduğu ihalede verdiği tüm bilgiler neticesinde fiyat teklifi aldığını, belirtilen ihalede açıklamaların dışında ekstra detaylar olması durumunda, “Üye” Hizmet Veren’nin verdiği fiyat teklifini geri çekebileceği veya ekstra ücret talep etme hakkının bulunacağını ve “Üye” Hizmeti satın almayı kabul ve taahhüt eder.

2.1.2 " Online Ödeme Sistemi "nde "Üye"; nin açtığı ihale neticesinde "Hizmet Veren" tarafından verilecek teklifler neticesinde hizmetin fiyatının belirlenmesine ilişkin bir hizmet satış yöntemi öngörmüşse, "Teklif Ver" butonunu kullanarak, "Hizmet Veren" “Üye”ye hizmeti satmak istediği fiyatı belirterek "Üye"ye teklifini yapar. "Hizmet Veren"nin yapacağı bu teklif "Üye"nin belirlediği gün aralıkları içerisinde yapılmak zorundadır. "Üye"nin "Hizmet Veren"nin teklifini kabul etmesi ile taraflar arasında sözleşme kurulmuş olur. Kabul beyanı sistem üzerinden "Hizmet Veren"nin Portalı üzerinden Onaylanan İhaleler sekmesine gönderilir ve eş zamanlı olarak "Üye"nin "TASIN Üyelik Hesabı"nda görüntülenir. "Üye" kabul veya red beyanını "TASIN Üyelik Hesabı"nı kullanarak yapmak zorundadır. "TASIN Üyelik Hesabı" kullanılmadan yapılan kabul veya red beyanlarına ilişkin "TASIN"in hiçbir sorumluluğu yoktur. "Üye" tarafından "Hizmet Veren"nin verdiği teklifin işbu maddede belirtilen usulle kabul edilmesinden 6 (saat) içerisinde taraflarca anlaşılan hizmet bedelinin “Kapora Tutarı” "Üye" tarafından TASIN’in " Online Ödeme Sistemi üzerinden yatırılmaması durumunda, taraflar arasındaki anlaşma kendiliğinden fesholunmuş addedilecektir. " Online Ödeme Sistemi "nde "Üye" hizmet bedeli için belirtilen kaporan’nın “Online Ödeme Sistemi” üzerinden ödenmesi gerçekleştirmesi ile taraflar arasında sözleşme kurulmuş olur. Taşımanın “Hizmet Veren” yada “Üye” tarafından iptal edilmesi durumunda diğer sözleşmenin bir bütünü olan diğer maddeler geçerli sayılacaktır.

2.1.3 "Üye", "Hizmet Veren" tarafından hizmetlerin bilgilendirilmesinin yanlış olması , yasaklı yada yasa dışı olması, niteliği, orijinalliği, firma tanıtımında kullanılan yazılı ve/veya görüntülü açıklamaların doğruluğu ve tamlığı da dahil olmak üzere, hizmet sağlanırken hizmetle ilgili hiçbir konu hakkında “TASIN”’’in bilgi sahibi olmadığı ve olması gerekmediğini ve bunları taahhüt ve garanti etmek yükümlülüğü bulunmadığını kabul ve beyan eder.

2.1.4 "Üye", “TASIN” Portalı üzerinden "Hizmet Veren"e “Online Ödeme Sistemi” üzerinden taşıma bedelini ödemesi sonrasında “TASIN” üzerinden “Hizmet Veren” ile yapılan anlaşma neticesinde, “Hizmet Veren”in belirlenen hesabına Hizmet Bedelinin transferi gerçekleştiğinden, “TASIN”’nın Üye’ye Dijital yada kağıt matbuu fatura düzenlemeyeceğini bu yükümlülüğün hizmetini “Hizmet Veren” tarafından KDV Dahil olarak karşılanacağını kabul ve beyan eder.

2.15 “Üye”, TASIN” Portalı üzerinden oluştruduğu ihale için, Döviz olarak gelen fiyat tekliflerinde, hizmet öncesi ve hizmet sonrası ödeme gerçekleştireceği gün’e ait TCMB Efektif satış kuru üzerinden Türk Lirası ödemeyi kabul beyan ve taahhüt eder.

2.16 “ Üye”, Hizmet Veren tarafından hizmet gerçekleştirilmeden önce, taşınacak eşyalarının sigortalatması tamamen "Hizmet Veren" tarafından gerçekleşmektedir ve TASIN böyle bir hizmet sağlamamaktadır, Üye ile Hizmet Veren arasında oluşabilecek Maddi ve Manevi zararlardan “TASIN”nı sorumlu tutmayacağını ve herhangi bir hak/zarar talep etmeyeceğini taahhüt ve beyan eder.

2.2 Hizmet Verenin Hak ve Yükümlülükleri

2.2.1 "Hizmet Veren" Hizmeti arz ettiği ürün ve hizmetler üzerinde çekişmesiz bir şekilde mutlak olarak tasarrufta bulunma hak ve yetkisine sahip olduğunu; bahsi geçen ürün ve hizmetlerin kendisi tarafından satılmasına karşı herhangi bir hukuki veya fiili engel bulunmadığını kabul ve taahhüt eder. "Hizmet Veren" satıma arz ettiği hizmetlerin satışı, ihalenin yasak ürünler de dâhil olmak üzere işbu sözleşme hükümlerince belirlenen veya "Portal"ın ilgili yerlerinde belirtilen "Portal"ın ve "Portal"da sunulan hizmetlerin kullanımına ilişkin kurallara ve üyeliğe ilişkin koşullara aykırı olmadığını ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun olduğunu kabul ve taahhüt eder. "Hizmet Veren" satışa arz ettiği hizmetlerin tüm hukuki sorumluğunun kendisine ait olduğunu "TASIN"in ürün ve hizmetlerin arzı ve satışı konusunda, hiçbir sıfat altında kendisiyle doğrudan ve dolaylı ilişki içinde olmadığını kabul eder.

2.2.2 "Hizmet Veren", satıma arz ettiği hizmetle ilgili satın alma talebinde bulunan "Üye"ye söz konusu hizmetin “Üye”’nin ilanında ve yazılı kayıtlarında belirttiği şekilde gerçekleştireceğini kabul ve taahhüt eder.

2.2.3 "Hizmet Veren", "Üye"nin "TASIN’in Online Ödeme Sistemi ile hizmet bedelinin kaporasını ödemesi halinde "Üye"ye hizmetin satışını gerçekleştireceğini ve hizmetin tamamlanması "Üye" ile kararlaştırdıkları ve işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan EK-1’de belirtilen süreç ve sürelere uygun olarak tam ve eksiksiz bir şekilde ifa edeceğini ve kural ihlalinde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

2.2.4 "Hizmet Veren", satışa arz ettiği hizmetlerin yürürlükteki herhangi bir düzenlemeye aykırı olmasından dolayı doğabilecek her türlü hukuki, ticari ve idari talebe karşı sorumlu olduğunu, bu yönde "TASIN"e yapılan taleplere karşı TASIN’i her türlü adli, ticari ve idari makam önünde savunma yükümlülüğü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.2.5 "TASIN", "Üye"nin “TASIN” Portal’ında “Online Ödeme Sistemi aracılığı ile ödediği kapora tutarı için, “Üye”’e E-ARŞİV – E-Fatura oluşturmakta, “TASIN” “Üye”’den Online Ödeme Sistemi araçılığı ile aldığı ücret için “Hizmet Veren”’ne herhangi bir ödeme yapmayacağını, anlaşma çerçevesinde, belirlenen komisyon oranları ile KDV dahil olmak üzere “Hizmet Veren”’nin verdiği fiyat teklifi tutarından düşüleceği, hizmet bitimi sonrasında, “Hizmet Veren’in kapora tutarı düşüşü sağlandıktan sonra “Üye”’den hizmet bitiminden sonra kalan ücreti talep edeceği, fiyat teklifinin üstünde ekstra bir tutar talep etmeyeceğini, “Üye”’ye verdiği fiyat teklif tutarı KDV dahil olacağını ve “Hizmet Veren” “TASIN”’dan herhangi bir ücret talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.2.6 “Hizmet Veren”, Sağladığı hizmetten Üye’nin memnuniyetini sağlayacağını, Üye’ye vereceği hizmette maddi/manevi zarar vermeyeceğini, vereceği zararları (Navlun Kategorisi Hariç) karşılayacağını taahhüt ve beyan eder.

2.2.7 “Hizmet Veren”, Taşıma gerçekleştiği aşamada, hizmet alana karşı taşıyacağı tüm yük ve eşyaları taşıma öncesi sigortalatacağı , bu sigorta hizmetinin portal üzerinden verdiği fiyat teklifine dahil olduğunu , hizmet alana karşı tüm hizmeti eksiksiz yerine getireceğini , taşıma esnasında ve seyir halindeyken taşımasını gerçekleştirdiği yük ve eşyalara bir zarar gelmesi halinde eşyalar sigortalatılmamışsa hizmet alanın tüm zararını karşılayacağına taahhüt ve beyan eder.

2.2.8 “Hizmet Veren”, listelenen ihalelerde anlaşma sağlandıktan sonra fiyat teklifini tekrardan değiştirmeyeceğini verilen fiyat teklifinin yanlış olması durumunda veya hizmet alanın listeleme de yayınladığı ilandan daha farklı bilgiler çıkması durumunda fiyat değişkenliğini sağlayabileceğini veya bilgilerin doğru olması durumunda hizmet verenin yanlış sunduğu fiyat teklifi hizmet alan onaylamışsa hizmet verenin bu hizmeti sağlayacağını taahhüt ve bayan eder.

2.2.9 "Hizmet Veren", "Üye"ye karşı işbu sözleşme uyarınca hizmeti zamanında arzında belirttiği niteliklere uygun ve ayıptan arî olarak sağlayacağını göndereceğini; hizmetin "Üye"ye sağlanması, mülkiyetinin ve ilgili haklarının devri ile yükümlülüklerin “TASIN”’na ait olduğunu kabul eder.”Hizmet Veren” işbu madde içerisinde belirtilen hizmetin tamamlanma yükümlülüğünü, “TASIN” ve “Üye”’ ile herhangi bir yazılı kayıt ortamı içerisinde belirtilen hususlar aracılığıyla yerine getireceğini, hizmet ile ilgili bilgilerin eksik yapılması sonucunda, Hizmet Veren Üyelik sözleşmesinde belirtilen Cezai maddelerin tüm şartlarını kabul, beyan ve taahhüt eder.


2.2.10 "Hizmet Veren", “TASIN” Portal’ında “Üye’nin kapora tutarını üstlenmesi durumunda, “Hizmet Veren” belirtilen kategorideki komisyon oranı üzerinden, “TASIN” tarafından Cari olarak “TASIN”’a borçlandırılacaktır, “Hizmet Veren”’nin borçladırılmasından sonra, “Hizmet Veren” EFT/HAVALE yada Online Ödeme Sistemi üzerinden, “TASINA”’a ödeme sağlayacağını kabul taahhüt ve beyan eder.


2.2.11 "Hizmet Veren", “TASIN” Portal’ında borçlandırma tutarını ödediği andan itibaren, “TASIN” Portalı üzerinden EARŞİV-EFATURA oluşturulacaktır, oluşturulan EARŞİV ve E-FATURA kağıt yada matbuu olarak basılmayacak olup “Hizmet veren” Portal üzerinden erişim sağlayacaklarını ve indireceklerini kabul beyan ve taahhüt eder.

2.2.12 "Hizmet Veren", “TASIN” Portal’ında teklif verdiği ve onaylanan ihalerlerde Taşıma ücreti online ödenmiş bir ihale’de hizmeti gerçekleştirmek ile yükümlüdür, hizmeti gerçekleşmeyen ihalelerde "Hizmet Veren", TASIN’nın veya ÜYE’nin uğrayacağı maddi/manevi zararları karşılamayı 3. Maddede belirtilen cezaları uygulanacağını taahhüt, kabul ve beyan eder.


3.Hizmet Veren Kural İhlalleri ve Cezai Yaptırımları

3.1 "Hizmet Veren"ler, belirtilen taşıma takvimi içerisinde taşımayı gerçekleştirmedikleri ve rezervasyonları Üye'ye bildirmeksizin başka bir güne alması durumunda her geçen gün için verilen teklif tutarı toplamından düşülerek ödeme almayı kabul beyan ve taahhüt eder.

3.2 "Hizmet Veren"ler, taşıma takviminin son gününe kadar hizmeti gerçekleştirmediklerinde sunduğu teklif tutarı kadar cezai yaptırımı ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.3 "Hizmet Veren"ler, sundukları hizmettin tamamı için "Üye"'nin Yükü/Eşyası ya da Ticari malına, aracına sigorta yaptıracağına, taşıma, indirme, montaj ya da demontaj işlemlerinde "Üye"'nin uğrayacağı zararı sigorta firmasından tanzim edeceğine, eğer sigorta yaptırılmamış ise bu zararı Hizmet Veren'nin karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.4 "Hizmet Veren"ler verdikleri teklif tutarının toplamı KDV hariç olduğundan, fatura kesilmesi nedeniyle "Üye"'lerden anlaşma sağlanan ücret bedelinin %18'ini talep edebileceklerdir.

3.5 "Hizmet Veren"ler Portal'de "Üye"'lerin yayınladığı ilanlara fiyat teklifi sunduğunda, ve "Üye"'ler tarafından fiyat teklifi onaylandığında "Hizmet Verenler" onaylanan ilanda fiyatta artış sağlayamacağını, fiyat artış girişiminde bulunduğunda sunduğun teklif tutarı kadar cezai yaptırımı kabul beyan ve taahhüt eder.

3.6 "Hizmet Veren"ler Portal'de "Üye"'lerin yayınladığı ilanlara 0850 304 44 67 nolu telefon üzerinde iletişim sağlarken anlaşma sağlanmadığı sürece bireysel iletişim numarasını paylaşmayacağını, paylaşım yapıldığı taktirde mevcut ilana sunduğu fiyat teklifinin %10'u kadar ceza faturası kesileceğini ve bu ödemeyi Taşın hesaplarına yapacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.7 "Hizmet Veren"ler Portal'de "Üye"'lerin yayınladığı ilanlar için "Üye"'yi sistem dışında anlaşma sağlama girişimlerinin tespitinde, Teklif tutarının %50’si tutarında cezai yaptırımı kabul, beyan taahhüt eder.

3.8 "Hizmet Veren"ler kural ihlallerinde bulunduğunda, cezai yaptırımları uygulamada "TASIN" tarafından belirtilen maddelerde "Hizmet Veren"lere "Hizmet Bedeli" ürün açıklaması ile fatura'nın not kısmında "Ceza Maddesi" yazılarak kural ihlalinde bulunan "Hizmet Veren"'e email yoluyla göndereceğini ve "Hizmet Veren"'nin 3 gün içinde fatura bedelini "TASIN" banka hesap numaralarına göndereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.


4.Hizmet Veren Kural İhlalleri Yaptırımları Uzaklaştırılma gün sayıları

4.1 "Hizmet Veren"ler portal dışı anlaşma "üye"'ler ile anlaşma yapma girişiminde bulunduklarında 4.1 maddeleri ve alt maddelerinde yer alan yaptırımlarını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.1.1 Teklif tutarı kadar cezai yaptırım öder ve Portal'den 3 Ay uzaklaştırma alır. Aynı kural ihlalin, ikinci kez gerçekleştiren "Hizmet Veren" sunduğu tekif tutarının iki katı cezai yaptırım uygulanır ve, Portal'den 6 ay uzaklaştırılır.

4.1.2 Aynı kural ihlalilerini üçüncü kez gerçekleştiren " Hizmet Veren " sistemden süresiz olarak uzaklaştırılır ve teklif tutarının 3 katı cezai yaptırım uygulanır

4.2 "Hizmet Veren"ler portal içerisinde yaptığı anlaşmada "üye"nin ilanına sunduğu fiyat teklifinde taşıma günü, taşımayı gerçekleştirmediğinde işbu sözleşme maddelerinde yer alan yaptırımları kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.2.1 "Hizmet Veren"ler için uzaklaştırma gün sayıları aşağıda belirtilmiştir.

a) Taşıma günü hizmetin gerçekleştirilmemesi ; 3 Ay Portal'e erişim yasağı ve teklif bedeli kadar cezai yaptırımı kabul, beyan ve taahhüt eder.

b) Taşıma gününe 2 ile 3 gün kala hizmetin gerçekleştirilmemesi bildiriminin yapılması durumunda; 2 Ay Portal'e erişim yasağı ve teklif bedeli kadar cezai yaptırımı kabul, beyan ve taahhüt eder.

c) Taşıma gününe 4 ile 7 gün kala hizmetin gerçekleştirilmemesi bildiriminin yapılması durumunda; 1 Ay Portal'e erişim yasağı ve teklif bedelinin %50 si kadar cezai yaptırımı kabul, beyan ve taahhüt eder.

d) "Hizmet Veren"'ler verdiği teklif tutarı toplamı dışında müşteriden sigorta işlemleri ve taşıma için ekstra bir ücret talep ettiğinde, 3 Ay uzaklaştırma alır ve teklif bedelinin 3 katı kadar cezai yaptırımı kabul, beyan ve taahhüt eder.

e) "Hizmet Veren"'ler birden fazla kural ihlalini aynı anda işlediğinde her bir kural ihlali ayrı olarak değerlendirileceğini bunlardan doğacak cezai yaptırımı kabul, beyan ve taahhüt eder.


4.3 "Hizmet Veren"ler için kötü yorum ve puanlama sistemi için uzaklaştırma gün sayıları aşağıda belirtilmiştir.

a) "Hizmet Veren"ler 2 kez aynı anda 3 puan ve altı yorum ve puanlamayı aldıklarında sistemdem ; 1 Ay Portal'e erişim yasağı ve verilen teklif bedelleri için ayrı ayrı, teklif bedelinin %50’si kadar cezai yaptırımı kabul, beyan ve taahhüt eder.

b) "Hizmet Veren"ler 3 kez aynı anda 3 puan ve altı yorum ve puanlamayı aldıklarında sistemdem ; 2 Ay Portal'e erişim yasağı ve verilen teklif bedelleri kadar cezai yaptırımı kabul, beyan ve taahhüt eder.

Cezai yaptırımlar Hizmet Bedeli faturası ürün kalemi ile "Hizmet Veren'e bildirilecektir. Ek1 sözleşmesinde yer alan maddelerde, hangi maddenin hangi durumlarda uygulanacağı tamamen Portal yönetimin kararına bağlı olacağını ve tüm koşulları kabul, beyan ve taahhüt eder.


5. Listeleme Hizmetleri

5.1 Bu “Hizmet” “Üye”lerin “TASIN Üyelik Hesabı” üzerinden girmiş oldukları ihale içeriklerinin “TASIN” “Portal”ında yer alan kategoriler altında görüntülenmesinin sağlanmasıdır. Listeleme; “TASIN” “portal”ının dinamik alt yapısı üzerinden “Kullanıcı”ların ilgili kategoriler altında özelleştirdikleri sorguları doğrultusunda “Üye”lere ait ihalelerin “Kullanıcı” tarafından “TASIN” tarafından belirlenen sıra dahilinde “TASIN” ara yüzü üzerinden görüntülenmesidir. Listeleme; “TASIN” veritabanına gelen sorguların “TASIN” veritabanı üzerinde çalışan bilgisayar programının döneceği otomatik yanıtların “Kullanıcı”ya gösterilmesi esasına dayanır.

5.2 ihalenin hangi kategori altında görüntüleneceğinin seçimi öncelikle “Üye”ye aittir. “Üye”nin belirlediği kategorinin ihale konusuyla ilişkili olmaması durumunda “TASIN” ilgili ilanının konusuyla ilişkili olan kategori altında görüntülenmesini “Üye”ye herhangi bir bildirimde bulunmadan sağlayabilir.

5.3 “TASIN” “Portal”ında görüntülenecek ihalelerin kaç adetinin ücretsiz olacağı; kaç adetinin ise ücretli olacağını belirlemek hak ve yetkisi “TASIN”e aittir. “TASIN” bu yetkisini dilediği zaman kullanabilir. “Üye”nin “Portal”da görüntülenen ücretsiz ihalelerin “TASIN”in “Üye”ye yapacağı bildirim neticesinde ücretli olarak görüntülenmesi sağlanabilir. Bu durumda “Üye” “TASIN” tarafından kendisine ücretli olacağı bildirilen mevcut ihaleleri için “TASIN” tarafından kendisine bildirilen süre içinde ücret ödeyerek ihalelerin aynı hüküm ve koşullar çerçevesinde “portal” üzerinden görüntülenmesini sağlayabilir. “Üye” “TASIN”in belirleyeceği süre içerisinde ilgili ihalelere ilişkin ücreti ödemez ise “TASIN” bu sürenin bitiminde ücretli olacağını “Üye”ye bildirdiği ihalelerin “portal” dahilinde görüntülenmesini durdurabilir.

5. Ek Hizmetler

5.1 "Üye"ler, yukarıda sayılan temel "hizmet"lere ek olarak "Portal"dan duyurulan ve kullanım koşulları “Portal”ın ilgili kısımlarında belirtilen "Hizmet"lerden, eğer ilgili hizmet için bir ücret öngörülmüşse belirtilen ücreti ödeyerek yararlanabilirler. "Üye"ler "TASIN" tarafından işbu madde kapsamında tanımlanan ve "Portal"ın ilgili bölümünde duyurulan hizmetlere ilişkin "Portal"ın ilgili bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesindeki yükümlülüklere uyacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

İşbu "Taşın Sözleşmesi" "TASIN" tarafından “Portal”de yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. "Kullanıcı"lar işbu ”Taşın Sözleşmesi”nı ve zaman içinde yapılan değişiklikleri “Portal”ı kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar.